جمهوریت و اسلامیت؛ دو بعد جدایی‌ناپذیر مکتب امام
اسلامی سازی علوم با مشارکت عموم جوانان
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.