مقابله رهبری با تبدیل دنیای اسلام به مصرف کننده صرف
مردم ایران مومن ترین مردم تاریخند
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.