اسلامی سازی علوم با مشارکت عموم جوانان
منشور مردم داری از زبان امیرالمومنین
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.