احیای جنگ سرد برای تضعیف جمهوری اسلامی
ضرورت بازتعریف طب اسلامی با رویکرد تمدنی
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.