شاخص انقلاب در مساله عدالت، جهانی است
تغییر در حکمرانی جهانی بر محوریت معنویت عقلانی
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.