عاشورا، محور جاذبه ایمان درعالم
سیرعالم با حزن عاشورایی، مقدمه فتوحات عصر ظهور
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.