ملکم خان های جهش یافته، عامل تحقیرشدگی ایران
نقش دین در تولید دانش کاربردی
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.