لزوم تشکیل کمیته های مردمی در مساجد
ضرورت ورود فقه در تکامل نظام اجتماعی
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.