با اصلاح فرهنگِ اقتصاد، تولید پشتوانه پیدا می کند
لزوم حضور اثر بخش حوزه علمیه در تدوین الگوی پیشرفت
درباره فرهنگستان علوم اسلامی
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.