لباس روحانیت، پرچم اقامه دین است
الگو و راهبرد تحول در علوم انسانی
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.