عظمت رهبران آینده شیعه، به واسطه امداد حضرت صاحب الزمان(روحی فداه)
شاخص انقلاب در مساله عدالت، جهانی است
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.