فقه حکومتی با رویکرد نظام سازی (با مروری بر دیدگاه شهید صدر (ره))
نگاهی اجمالی به دین شناسی و معرفت شناسی فرهنگستان علوم اسلامی
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.