خسران نسلی بواسطه  بی توجهی به نظریه فرهنگی
الگوی پیشرفت باید هم تراز با رقیب تمدنی ما یعنی امریکا تدوین شود
سند الگوی پیشرفت در ترازوی نقد
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.