رهبر انقلاب به عنوان استراتژیستی بزرگ، راه آینده انقلاب را روشن کرده است
با امپراطوری های هنری جهان مقابله کنید
ماهیت حوزه انقلابی، پاسخگویی به نیازهای نظام است
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.