اربعین، سازه اجتماعی جذاب و پر معنا
عاشورا، اربعین و تمدن اسلامي
غدیر، عاشورا و عصر ظهور، سه رکن طرح نبی اکرم
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.