رسالت ما در طرح کلی نبی اکرم برای اداره عالم
فرهنگ روش تحقیق در نظام ولایت اجتماعی
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.