شادی های مشروع و حلال را در دهه ولایت به جامعه معرفی کنیم
«دولت‌سازی اسلامی» کارِ نسل جدید است
با اصلاح فرهنگِ اقتصاد، تولید پشتوانه پیدا می کند
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.