«عصر حیات و هدایت» در برابر «عصر حیرت»
انقلاب فرهنگی در حوزه علمیه پیش‌نیاز تحقق گام دوم انقلاب اسلامی
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.