جهاد كبير راهبرد جبهه حق برای پيروزي در جنگ نرم است
گفتمان تمدن اسلامی؛ عامل اتحاد و انسجام
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.