فرهنگستان علوم اسلامی قم - آخرين عناوين مدیریت های ستادی :: نسخه کامل http://isaq.ir/ Sun, 04 Dec 2022 18:14:11 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isaq.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط فرهنگستان علوم اسلامی قم http://isaq.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام فرهنگستان علوم اسلامی قم آزاد است. Sun, 04 Dec 2022 18:14:11 GMT مدیریت های ستادی 60 آموزش و ارتباطات فرهنگی http://isaq.ir/vdccaxqo82bqx.la2.html مأموريت:باتوجه به چشم انداز فرهنگستان علوم اسلامي قم در نسبت با انقلاب و نظام اسلامی و همچنين جايگاه حوزه و دانشگاه و نظام اجرائی کشور در تحقق انقلاب فرهنگی مورد نظر امام خمينی(ره) و همچنين تمدن نوين اسلامی مورد توجه رهبر معظم انقلاب، مأموريت واحد آموزش فرهنگستان علوم اسلامی قم را می توان اين گونه بيان نمود:ارتقاء سطح انگيزشی، بينشی و دانشی ـ مهارتی اعضاء فرهنگستان (اعم از هئيت علمی، پژوهشگران و دانش پژوهان) و زمينه سازی برای جذب اعضاء جديد با تأکيد بر حفظ و ارتقاء رابطه و جايگاه علمی اعضاء در حوزه، دانشگاه و بخش‌های پژوهشی -آموزشی وابسته به نهادهای اجرائی.سياست‌ها:- التزام نظری و علمی به آموزه‌های دين با قرائت انقلاب اسلامی و توجه به منويات رهبر معظم انقلاب در جهت گيری ، اهداف، سياست و برنامه ريزی؛- بهره مندی حداکثری از انديشه سيد منيرالدين حسينی الهاشمی(ره) در عين توجه به تجربيات ارزشمند در مقوله آموزش در حوزه و دانشگاه؛- تأکيد بر حفظ ارتباط مستمر و ارتقاء اعتبار اجتماعی اعضاء در حوزه، دانشگاه و مؤسسات پژوهشی وابسته به نهادهای اجرائی؛- جذب اعضاء جديد با سطح تحصيلی مناسب (حداقل کارشناسی ارشد در دانشگاه و يا سطح سوم حوزه علميه)؛- ارزيابی مستمر و حفظ روند بهبود کيفی در آموزش و پرهيز از روزمرگی و بی برنامگی.وظايف و مسئوليت ها:محور اول: زمينه سازی شناسايی و جذب دانش پژوه با آموزش‌های در سطح فرهنگ سازی عمومی؛ـ طراحی و اجراء دوره‌های آموزشی، سيرها و حلقه‌های مطالعاتی و نشست‌ها و جلسات علمی ترويجی در ارتباط با طلاب و دانشجويان؛ـ طبقه‌بندی و تشکيل پرونده اوليه علمی برای افراد مرتبط (به ويژه فعالان مستعد) و به ويژه با استفاده از شبکه ارتباطات مجازی دفتر.محور دوم: زمينه سازی ورود دانش پژوهان در گروه‌های علمی با آموزش‌های مقطع مقدمات؛ـ تعامل با مديران گروه‌های علمی در مرحله گزينش و سپس ارزشيابی و تکميل پرونده علمی دانش پژوهان؛ـ تعامل با مديران گروه‌های علمی در طراحی و اجراء آموزش مباحث اختصاصی گروه‌های علمی؛ـ طراحی و برگزاری کلاس‌های مربوط به مباحث عمومی در تعامل با مديران گروه‌ها و اساتيد و دانش پژوهان.محور سوم: پرورش محققان و اساتيد مطلوب با آموزش‌های مقطع تخصصي و عالی؛ـ تعامل با مديران گروه‌های علمی در مرحله گزينش اوليه و سپس ارزشيابی مستمر طول دوره و تکميل پرونده علمی دانش پژوهان و ارائه کارنامه مدارک نهايی پس از اخذ پايان نامه ...؛ـ تعامل با مديران گروه‌های علمی در طراحی و اجراء مباحث اختصاصی گروه‌های علمی به صورت مستمر در طول دوره (انتخاب واحد ترم به ترم و کنترل روند اجراء آن در گروه ها)؛ـ طراحی و برگزاری کلاس‌های مربوط به مباحث عمومی در تعامل با مديران گروه‌ها و اساتيد و دانش پژوهان.محور چهارم: زمينه سازی دانش افزايی و ارزيابی ارتقاء علمی هيئت علمی در تعامل با مسئول و دبير هيئت علمی.محور پنجم: برنامه ريزی و پيگيری اجرائی جهت دستيابی به متون و محتواهای آموزشی و تکميل سرفصل‌ها و منابع درسي در تعامل با مديران علمي و شورای آموزش و مستندسازی جلسات و فعاليت‌های آموزشی در تعامل با روابط عمومی.اهداف برنامه‌ای:ـ بلند مدت (۱۰ سال)۱. تأسيس دانشکده‌ای با گرايش‌های تخصصی متناسب با موضوعات گروه‌های علمی فرهنگستان و موضوعات مورد تأکيد رهبر معظم انقلاب مانند الگوي پيشرفت اسلامي ـ ايراني، علم ديني و تحول در علوم اسلامی، فلسفه کاربردی، کلام نوين اسلامی، فقه حکومتی، اخلاق اجتماعی و ...(در مقاطع تخصصی و عالی).ـ ميان مدت (۷ سال)پرورش و آموزش حداقل ۱۵ نفر از اعضای فعلی و تکميل روند آموزشی آن ها تا سطح هيئت علمی برای شکل‌گيری هيئت علمی تخصصی گروه‌های پنج گانه فرهنگستان علوم اسلامی قم.ـ کوتاه مدت (۳ سال)ـ توجه به پرورش و ايجاد بسترهای پرورشی برای دانش پژوهان فعلی فرهنگستانـ جذب ۱۰ عضو جديد براساس شرايط جذب؛ـ ساماندهی روند آموزش مباحث فرهنگستان با رجوع به اسناد به جای مانده از مرحوم استاد حسينی(ره) و اصلاح شيوه مواجهه با مباحث ايشان؛ـ پيگيری براي بهبود وضعيت تحصيلی دانش پژوهان در رشته‌های مرتبط در حوزه و دانشگاه؛ـ ارتقاء مهارت های آموزشی و پژوهشی دانش پژوهان با توجه ويژه به فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ـ پيگيری فرايند دانش افزايی اعضاء هيئت علمی؛ـ طراحی و پياده سازی آموزش‌های لازم برای بخش ستادی فرهنگستان. ]]> مدیریت های ستادی Sun, 18 Jun 2017 10:56:39 GMT http://isaq.ir/vdccaxqo82bqx.la2.html پژوهش و ارتباطات علمی http://isaq.ir/vdcjfheozuqeh.sfu.html ]]> مدیریت های ستادی Sun, 18 Jun 2017 10:56:08 GMT http://isaq.ir/vdcjfheozuqeh.sfu.html انتشارات http://isaq.ir/vdcicvav2t1a3.bct.html مأموريتانتشارات فرهنگستان علوم اسلامی قم با همكاری شورای نشر، گروه‌های پژوهشی، پژوهشگران، ارتباطات و مراکز وابسته به فرهنگستان، مسئوليت توليد و پخش کتاب‌ها، آثار و محصولات تدوينی قابل نشر فرهنگستان را به عهده دارد.وظائف و مسئوليت‌هامحور اول: طراحی، برنامه‌ريزی و تأمين مقدمات مرحله کتاب‌سازی۱. دريافت پيشنهادات و محصولات قابل انتشار و اولويت سنجی و تصميم گيری برای طرح‌های نشر آثار، از طريق شورای نشر و در تعامل با مديران گروه‌های علمی؛۲. انعقاد قرارداد تدوين، تأليف و نشر اثر با مؤلف و يا تدوينگر.محور دوم: تکميل و ويرايش محتوايی متون۱. تامين منابع تنظيم اوليه متون در تعامل مؤلف، انتشارات و مديريت تدوين (اين مرحله در تنظيم و تدوين آثار برگرفته از اسناد صوتی و متنی، به ويژه در آثار استاد ميرباقری و استاد حسينی(ره) به صورت جدی وجود دارد)؛۲. ارزيابی محتوايي متن از طريق افراد معين شده درونی ـ و در صورت نياز بيرونی ـ در تعامل با گروه‌های علمی.محور سوم: کتاب سازیدر اين مرحله، مراحل مختلف تبديل متن به کتاب براساس فرايند کتاب سازی، پيگيری و اثر آماده چاپ و يا تکثير می گردد.محور چهارم: چاپ يا تکثير کتب، نشريات و ساير منشورات دفتر فرهنگستان.محور پنجم: فروش آثار۱. بازاريابی و ترويج منشورات؛۲. فروش آثار از طريق پخش؛۳. فروش آثار از طريق فروشگاه؛۴. فروش آثار از طريق سايت.محور ششم: انبارداری و مديريت امور مالی و حسابداری (در تعامل با مديريت اداری ـ مالی و حسابرسی دفتر).اهداف۱. انجام امور تدوين در راستای فعاليت‌های فرهنگی و آموزشی فرهنگستان جهت تبيين کيفيت اداره امور براساس اسلام و شيوه تحقق احکام و معارف اسلامی در جامعه؛ ۲. تقويت جبهه علمي ـ فرهنگی انقلاب اسلامی در فرآيند توزيع و پخش آثار۳. انتشار و توزيع آثار قابل نشر فرهنگستان (کتاب‌ها، طرح‌هاي پژوهشی، پايان‌نامه‌ها، مجموعه مقالات، کتاب‌های آموزشی، مجلات، بروشور و نرم‌افزار)؛۴. انتشار آثار اساتيد، نخبگان و محققين جبهه علمی و فکری انقلاب اسلامی که دارای مباحث مرتبط با نظرات و آراء فرهنگستان هستند.۵. ارتقاء، حفظ و حراست از هويت و جايگاه علمی فرهنگستان در حوزه نشر جمهوری اسلامی ايران و بين الملل؛ ]]> مدیریت های ستادی Sun, 18 Jun 2017 10:55:24 GMT http://isaq.ir/vdcicvav2t1a3.bct.html اداری - مالی http://isaq.ir/vdchtqn6d23nw.ft2.html وظائف و مسئوليت‌هامحور اول: امور حراست و مخابرات۱. تأمين امنيت و ايمنی ساختمان در برابر خطراتی چون حريق، سرقت، و... با امکانات و روش‌های مطلوب؛۲. حفظ و حراست از اموال دفتر با آيين نامه مشخص؛۳. پاسخ گويی به تماس‌های تلفنی و ارجاع آن به بخش‌های مرتبط با امکانات تلفن گويا و ...؛۴. کمک به روابط عمومی و دفتر معاونت در برگزاری جلسات، نشست‌ها و مراسم‌های عمومی يا خاص و ميزبانی از مراجعان و مهمانان خاص در موارد مورد نياز.محور دوم: امور تأسيساتینگهداری و تعمير کليه امکانات و تجهيزات سرمايه‌ای دفتر (به جز تجهيزات مربوط به فناوری اطلاعات) اعم از تجهيزات اداری، سرمايشی، گرمايشی، آب و برق و... (مراجعه به متخصصان فنی در موارد مورد نياز).محور سوم: حمل و نقل، خريد و انجام خدمات بيرونی۱. خريد و دريافت و تأمين خدمات و اقلام موردنياز مديريت‌های گوناگون دفتر ؛۲. ارسال مرسولات پستی.محور چهارم: امور پذيرايی۱. ارائه خدمات مستمر پذيرايی به کارکنان، اساتيد و محققان دفتر، اعم از پذيرايی های بين روز و وعده‌های غذايی، طبق آيين نامه مشخص (مستقيم يا غيرمستقيم)؛۲. ارائه خدمات پذيرايی به جلسات آموزشی، پژوهشی، عمومی و مديريتی دفتر طبق آيين نامه مشخص؛۳. ارائه خدمات پذيرايی به جلسات مهمانان رياست و مديران و محققان دفتر با آيين نامه مشخص.محور پنجم: امور نظافتتأمين نظافت و بهداشت عمومی ساختمان؛محور ششم: امور کارگزينی و بايگانی اسناد و قراردادهای اداری ـ مالیمحور هفتم: حسابداری۱. انجام محاسبات مربوط به پرداخت‌های دفتر با اعمال ضوابط قانونی و داخلی؛۲. تهيه و تنظيم و ثبت گزارش‌ها و اسناد مالی دفتر و... .محور هشتم: تنظيم برنامه و بودجه در تعامل ويژه با معاونتمحور نهم: مديريت مالی و حقوقی۱. برنامه ريزی و پيگيری توسعه منابع مالی؛۲. برنامه ريزی و مديريت مصرف منابع مالی؛۳. اخذ مشاوره های حقوقی در امور مالی و اداری سازمان.محور دهم: طراحی و ارائه خدمات رفاهی و وام ]]> مدیریت های ستادی Sun, 18 Jun 2017 10:54:55 GMT http://isaq.ir/vdchtqn6d23nw.ft2.html امور رسانه http://isaq.ir/vdcgr3974ak9y.pra.html وظائف و مسئوليت هامحور اول: رصد و تهيه و ثبت اخبار و گردآوری اطلاعات اوليه نسبت به:فعاليت‌های درون دفتر (بخش‌های مختلف دفتر و افراد و عناصر اصلی و فعال دفتر)؛مطالب منتشرشده در رسانه‌های مکتوب و مجازی درباره دفتر و فعاليت‌های آن (نقدها و شبهات و انعکاس اخبار وفعاليت‌ها)؛مطالب منتشرشده در ساير رسانه‌ها درباره فعاليت افراد و جريان‌های اصلی همسو و مخالف در موضوعات مرتبط با گروه های دفتر در تعامل با مديران گروه های علمی.محور دوم: گزينش و اولويت‌بندی اخبار و اطلاعات نيازمند به انتشار و برنامه‌ريزی نحوه تنظيم و نشر آن (اعم از اخبار مربوط به درون دفتر، نسبت به دفتر، مرتبط با دفتر) در سامانه‌ای تعريف شده و تعامل با مديران دفتر.محور سوم: تنظيم و آماده سازی اخبار و اطلاعات و گزارش فعاليت‌های مورد نظر برای انتشار در سامانه‌ای تعريف شده (توليد تا ارزيابی) و در تعامل با مديران دفتر (اعم از مديران گروه های علمی، مديران ستادی، معاونت، هيئت مديره و رياست دفتر).محور چهارم: انتشار اخبار و اطلاعات و گزارش‌های فعاليت دفتر در انواع فضاهای رسانه‌ای دفتر (سايت، شبکه اجتماعی، سامانه پيامکی) و پيگيری انتشار آن در ساير رسانه‌های مرتبط و محيط‌های نمايشگاهی. ]]> مدیریت های ستادی Sun, 18 Jun 2017 10:54:20 GMT http://isaq.ir/vdcgr3974ak9y.pra.html روابط عمومی و دفتر معاونت http://isaq.ir/vdcfitdcaw6d1.giw.html وظائف و مسئوليت هامحور اول: امور دفتر معاونت و هيئت مديره۱. پيگيری مقدمات و انجام جلسات داخلی و بيرونی معاونت و هيئت مديره اعم از: تنظيم و هماهنگی زمان و مکان جلسات، ارسال متون و دستورات قبل جلسات، ضبط آرشيو صوت جلسات، پيگيري پذيرايی جلسات، پيگيری امور حمل و نقل مهمانان و...؛۲. ارائه روزانه نامه‌ها و درخواست های مکتوب داخلی و بيرونی و مرسولات واصله و گزارش مراجعات و برنامه های مهم دفتر به معاونت، جهت اخذ ارجاعات و پيگيری آن ها تا حصول نتايج معين شده و ارائه گزارش آن به معاونت؛ ۳. پيگيری تنظيم و ارسال نامه‌ها و مکاتبات بيرونی دفتر از سوی معاونت، هيئت مديره و يا ساير بخش‌ها و افراد تأييدشده توسط معاونت و پيگيری اخذ نتايج آن و ارائه گزارش آن به معاونت يا دبير هيئت مديره. (در زمينه نامه‌های ارسالی از سوی رياست دفتر درصورتی که مسائل نامه مربوطه به امور دفتر و در تعامل با ساير مديران دفتر باشد اين وظيفه متوجه دفتر معاونت است که بايد با همکاری دفتر رياست محقق گردد)؛۴. پيگيری اخذ گزارش فعاليت‌های اعضاء هيئت علمي (کميی) و مديران و مسئولان دفتر (کيفی) در زمان‌های مشخص شده و ارائه به معاونت (تعامل تعريف شده با مديريت سايت و ارتباطات رسانه‌اي در اخذ گزارش‌های کيفی از مديران دفتر)؛۵. پيگيري و ابلاغ دستورات شفاهی معاونت يا دبير هيئت مديره در کليه امور مربوط به مديريت سازمان و ارائه گزارش پيگيری به معاونت و دبير هيئت مديره.محور دوم: امور تايپ و دبيرخانه۱. تايپ، طراحی، کپی، پرينت و پيگيری تکثير محدود انواع مکتوبات اداری مربوط به رياست، معاونت، هيئت مديره و کليه مديريت‌های علمی و ستادی دفتر اعم از نامه ها، گزارش های اداری و اجرائی، فرم ها و صورت جلسات اجرائی و مديريتی، طرح‌ها و...؛۲. ثبت، شماره گذاری و بايگانی کليه نامه‌های اداری درونی و بيرونی دفتر؛ ]]> مدیریت های ستادی Sun, 18 Jun 2017 10:53:59 GMT http://isaq.ir/vdcfitdcaw6d1.giw.html تدوين اسناد http://isaq.ir/vdcebe8vijh8o.9bj.html پيشينه و جايگاه تدوين اسناد در سازمانروشن است که شيوه پژوهش در دفتر مبتنی بر عناصری مانند تشکيل حلقه‌های مباحثاتی، بررسی ابعاد مختلف موضوع و ارائه بحث توسط استاد حسينی(ره) در جلسات اصلی و طی مسير «پيدايش، گزينش و تناسبِ احتمالات» به صورت گروهی به هنگام جلسه علمی بوده است.محصول اوليه اين جلسات «گفتگو»، «صوتی» بود که در اين جلسات ضبط می شد. مهم ترين ميراث علمی استاد سيدمنيرالدين حسينی(ره) که محصول حداقل ۱۰ سال تلاش فردی يا جمعی ايشان در دهه پنجاه شمسی و ۲۰ سال تلاش سازمانی با محوريت ايشان در دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی در اين مرکز بوده و هم اکنون نيز مهم ترين سرمايه علمی فرهنگستان محسوب مي‌شود، ۴۰۸۶ جلسه گفتگوی علمی است که در قالب حدود ۵۵۰۰ ساعت صوت از ايشان به يادگار مانده است.از آنجا که محور فعاليت پژوهشی تمام گروه‌های علمی فرهنگستان، مباحث ارائه شده ايشان بوده است، از ابتدا ضرورت تدوين مباحث ايشان و تهيه «سند مکتوب» برای عمق بخشی به کار پژوهش، کاملاً واضح بود؛ به همين دليل از آغاز فعاليت سازمانی فرهنگستان تاکنون، «تدوين» اين جلسات (تبديل صوت به سند مکتوب) در کنار فعاليت علمی ـ پژوهشی گروه‌های علمی انجام می شد. تدوين اين اسناد به صورت کامل در مراحلی انجام میشود که اولين مرحله آن باعنوان سند اوليه و مراحل بعدی آن برای آماده‌سازی اسناد اوليه جهت نشر عمومی است که مهم‌ترين وظيفه مديريت تدوين اسناد است.وظايف و مسئوليت‌هامحور اول: تدوين اسناد اوليه علمی مرحوم استاد حسينی(ره) مطابق آئين نامه‌های موجود و آماده‌سازی آن ها جهت استفاده محققان و دانش‌پژوهان فرهنگستان علوم اسلامی؛محور دوم: تدوين اسناد اوليه مکتوب از فعاليت‌های پژوهش، آموزش يا گزارش‌ها و ساير موارد مورد نياز در روند فعاليت‌های آموزشی، پژوهشی و ترويجی جاری فرهنگستان؛محور سوم: ارائه خدمات رايانه‌ای ـ تايپ و تکثير ـ به گروه‌های علمی و اساتيد و محققان؛محور چهارم: طراحی و پيگيری اجراء طرح جامع تدوين و تحقيق اسناد علمي استاد حسينی(ره) در تعامل با گروه‌های علمی، جهت انتشار عمومی کليه اسناد مورد نظر. ]]> مدیریت های ستادی Sun, 18 Jun 2017 10:53:28 GMT http://isaq.ir/vdcebe8vijh8o.9bj.html بانک و فناوری اطلاعات http://isaq.ir/vdcd2s0j6yt0n.a2y.html وظائف و مسئوليت هامحور اول: بايگانی طبقه‌بندی شده اسناد و اطلاعات با استفاده از فناوری اطلاعات و در موارد مورد نياز بايگانی فيزيکي اسناد. محور دوم: مديريت امور کتابخانه اعم از تجهيز و به روزرسانی مستمر منابع عمومی و تخصصی و توسعه امکانات دسترسی، اطلاع رسانی و مطالعاتی برای محققان و دانش‌پژوهان. محور سوم: طراحی ضوابط گردش اطلاعات و مديريت اجرائی آن در جهت افزايش سرعت، دقت، سهولت و انضباط در دسترسی به اطلاعات علمی وسازمانی.محور چهارم: ارائه خدمات زيرساختی شبکه داخلي اعم از تعمير، نگهداری و ارتقاء مستمر آن و تجهيزات و برنامه‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات.محور پنجم: ارائه خدمات عمومی نرم افزاري و سخت افزاری نسبت به کليه رايانه‌های سازمان ]]> مدیریت های ستادی Sun, 18 Jun 2017 10:43:22 GMT http://isaq.ir/vdcd2s0j6yt0n.a2y.html