امور رسانه

28 خرداد 1396 ساعت 14:24


وظائف و مسئوليت ها
محور اول: رصد و تهيه و ثبت اخبار و گردآوری اطلاعات اوليه نسبت به:
فعاليت‌های درون دفتر (بخش‌های مختلف دفتر و افراد و عناصر اصلی و فعال دفتر)؛
مطالب منتشرشده در رسانه‌های مکتوب و مجازی درباره دفتر و فعاليت‌های آن (نقدها و شبهات و انعکاس اخبار وفعاليت‌ها)؛
مطالب منتشرشده در ساير رسانه‌ها درباره فعاليت افراد و جريان‌های اصلی همسو و مخالف در موضوعات مرتبط با گروه های دفتر در تعامل با مديران گروه های علمی.
محور دوم: گزينش و اولويت‌بندی اخبار و اطلاعات نيازمند به انتشار و برنامه‌ريزی نحوه تنظيم و نشر آن (اعم از اخبار مربوط به درون دفتر، نسبت به دفتر، مرتبط با دفتر) در سامانه‌ای تعريف شده و تعامل با مديران دفتر.

محور سوم: تنظيم و آماده سازی اخبار و اطلاعات و گزارش فعاليت‌های مورد نظر برای انتشار در سامانه‌ای تعريف شده (توليد تا ارزيابی) و در تعامل با مديران دفتر (اعم از مديران گروه های علمی، مديران ستادی، معاونت، هيئت مديره و رياست دفتر).

محور چهارم: انتشار اخبار و اطلاعات و گزارش‌های فعاليت دفتر در انواع فضاهای رسانه‌ای دفتر (سايت، شبکه اجتماعی، سامانه پيامکی) و پيگيری انتشار آن در ساير رسانه‌های مرتبط و محيط‌های نمايشگاهی.


کد مطلب: 896

آدرس مطلب: http://isaq.ir/vdcgr3974ak9y.pra.html

فرهنگستان علوم اسلامی قم  http://isaq.ir