محمدرضا کتابی

الگوی اسلامی برنامه ریزی و مدی

 

احمد زنگنه

کارشناسی ارشد فلسفه/سطح3 حوزه

فلسفه شدن اسلامی

azanganehb@gmail.com

 

ابراهیم صادقی

سطح2 حوزه

فلسفه شدن اسلامی

sadeghi8208@gmail.com

 

احمد عابدی

منطق و روش شناسی

 

حسین منسومی

سطح 3 حوزه

فلسفه شدن اسلامی

alazim88@gmail.com

 

علی اصغر نجابت

فلسفه اصول و فقه حکومتی

ali.a.nejabat@gmail.com

 

ابوذر بهاروند احمدی

منطق و روش شناسی

 

محمدحسین علیخانی

منطق و روش شناسی