فرهنگستان علوم اسلامی قم 18 اسفند 1395 ساعت 13:00 http://isaq.ir/vdcebx8vijh87.9bj.html -------------------------------------------------- عنوان : چشم انداز -------------------------------------------------- متن : با استعانت از رب العالمين (جل جلاله) و استمداد از ولی الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشريف) و تولی به ولايت مطلق ولی امر مسلمين و با به كارگيری سازمانی: ايمان، تفكر، و تلاش            بسيجيان فرهنگی و با برنامه‏ ريزی در مسير: تحقق آرمان های مكتبی، انجام مسئوليت الهی و به ثمر نشاندن دستاوردهای پژوهشی                   فرهنگستان علوم اسلامی ٭ «فرهنگستان علوم اسلامی با هويت:      اسلامی      انقلابی و فرهنگی در چشم انداز بيست ساله مركزی است: با جايگاه اصلی پژوهشی:  در تأسيس و ارائه:                            فلسفه عمل اسلامی،                            و روش های  جريان يافتن دين در تمام شئون حيات بشر  و مشاركت در تأسيس:                             فلسفه های اسلامی مضاف  و مديريت مفهومی و منطقی در:                             تحقيقات شبكه ای علوم نظري و كاربردی اسلامی                             و طراحی برنامه های توسعه اسلامی  الگوبخش در تحقيقات جهان اسلام  و تأثيرگذار بر تحقيقات جهان  فرهنگستان علوم اسلامي در افق اين چشم انداز، چنين ويژگی هايی خواهد داشت: دست يافته به فلسفه شدن اسلامي مبتنی بر فلسفه نظام ولايت و از طريق آن:           ـ دست يافته به روش استنباط احكام اجتماعی؛           ـ دست يافته به روش علوم اسلامی در معادلات كاربردی؛           ـ دست يافته به روش برنامه‌های پيشرفت و توسعه اسلامی؛           ـ توانا در مشاركت براي تأسيس فلسفه ها و روش های خاص علوم مربوط به تفقه دينی؛           ـ توانا در مشاركت براي تأسيس فلسفه ها و روش های خاص علوم كاربردی؛           ـ توانا در مشاركت براي تأسيس فلسفه ها و روش های برنامه ريزی توسعه اسلامی؛           ـ توانا در مديريت مفهومی و منطقی تحقيقات شبكه ای در تكامل تفقه دينی؛           ـ توانا در مديريت مفهومی و منطقی تحقيقات شبكه ای در معادلات كاربردی اسلامی؛           ـ توانا در مديريت مفهومی و منطقي طراحی برنامه‌های پيشرفت و توسعه اسلامی؛           ـ «رسميت يافته به عنوان فرهنگستان علوم اسلامی با هويت ويژگی های ياد شده در اين چشم انداز»؛           ـ رسميت يافته به عنوان مرجع مديريت مفهومی و منطقي طراحی ساختارهای نوين تمدن اسلامی و برنامه های           پيشرفت و توسعه اسلامی در كشور؛           ـ پذيرش يافته «توسط مراكز علمی و تحقيقاتی كشور» به عنوان مركز تأسيس و ارائه فلسفه عمل اسلامی در دفاع از           دين حداكثری و روش های عام جريان يافتن دين در تمام شئونات حيات بشر در سطح جهان تشيع؛          ـ الگوبخش نسبت به تحقيقات مراكز علمی و محققين جهان اسلام بر اساس تعاليم مذهب حقه جعفري اثنی عشری و          مبتنی بر فلسفه عمل اسلامی؛         ـ تأثيرگذار بر تحقيقات مراكز علمی و محققين جهان براساس علوم دينی و مجادله به نحواحسن و با توجه به مقتضيات         زمان؛         ـ برخوردار از نيروی انسانی توانا در توليد، تحقيق و ارائه فلسفه عمل اسلامي و روش های جريان يافتن دين در تمام شئون         حيات بشر و توانا در مديريت تحقيقات و مهندسی توسعه اسلامی؛        ـ برخوردار از مقدورات سياسی، فرهنگی و اقتصادی، متناسب با ويژگی های ذكر شده در سند چشم انداز.