علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
 
کد مطلب: 762
حجت الاسلام بالوییان
بررسی مبانی فکری، ساختار و کارآیی مفاهیم منطق سنتی
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۸
 
از مباحث قابل طرح در مبانی منطق سنتی می توان به حقیقت و اعتبار، ماهیت و وجود و تعریف علم اشاره کرد؛ این موضوعات زمانی مورد مداقه و مناقشه قرار می گیرد که تحلیل قضایای واقعی مورد بحث باشد و اینکه در این تحلیل، واقعیت به چه معناست.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، حجت الاسلام حامد بالوییان، دانش پژوه گروه منطق و روش شناسی، در جلسه ای به تبیین مبانی فکری، ساختار و کارآیی مفاهیم منطق سنتی پرداختند.
متن حاضر، گزارش مختصری از محتوای جلسه برگزار شده می باشد.


***

فهرست موضوعات بررسی شده در این نشست

۱- مبانی فکری ( اندیشه شناسی)
۱/۱- منطق سنتی
۱/۲- بررسی تفکر حاکم بر منطق سنتی
۱/۲/۱- تفکر انتزاعی
۱/۲/۲- فلسفه انتزاعی
۱/۲/۳- منطق انتزاعی
۳/۱- بررسی زبان منطق صوری
۱/۳/۱- تقسیم ادراکات به حقیقی و اعتباری
۱/۳/۲- تحلیل حقیقت به وجود و ماهیت
۱/۳/۳- تحلیل وجود به ذهنی و خارجی
۱/۳/۳/۱- تحلیل علم
۲- ساختار شناسی
۲/۱- معقول
۲/۲- مفهوم
۲/۳- عام و شاخص
۲/۴- ترم
۳- کارآیی (کارآمدی)
...........................................................................................
برخی منطق سنتی را همان منطق یونانی می دانند اگرچه در این بین گروهی نیز قائلند که علمی به نام منطق اسلامی اصلا وجود ندارد و منطق همان منطق یونانی است و در مقابل بعضی از اندیشمندان پا را فراتر گذاشته و ارسطو را پیامبر می دانند و منطق ارسطویی را برخواسته از یک فکر عالی می دانند.

منطق سنتی در واقع منتجه تفکر انتزاعی است که در قالب فلسفه انتزاعی به منطق انتزاعی (سنتی) رسیده است. خاستگاه منطق انتزاعی حل و فصل جدلهای سوفسطائیان است که به بیان دیگر بستر اجتماعی موجب تولید منطق ارسطویی شده است. از همین رو زبان مورد استفاده در منطق ارسطویی، زبان عرفی(طبیعی) می باشد و از ادبیات رایج استفاده می کند – در مقابل زبان عرفی، زبان صوری قرار دارد که در این زبان از نشانه ها به عنوان علامات نمادین استفاده می شود مثل جبر _.

از مباحث قابل طرح در مبانی منطق سنتی می توان به حقیقت و اعتبار، ماهیت و وجود و تعریف علم اشاره کرد؛ این موضوعات زمانی مورد مداقه و مناقشه قرار می گیرد که تحلیل قضایای واقعی مورد بحث باشد و اینکه در این تحلیل، واقعیت به چه معناست.

از دیگر موضوعات مطروحه در این منطق می توان به مقسم معقولات اشاره داشت که برخی مقسم معقولات را الفاظ و برخی دیگر مفاهیم می دانند و در این بین مفاهیم را به تصور و گاه به آنچه از لفظ فهمیده می شود معنا می کنند و از این جهت که یک صورت ذهنی ای برای متصور ایجاد می کند به آن تصور گویند؛ در واقع تصور و مفهوم را دو حیثیت لفظ می دانند.

لازم به ذکر است که در ادامه جلسه به پرسش های دانش پژوهان پاسخ داده شد و بررسی بخش دوم و سوم بحث(ساختار شناسی و کارآیی) به جلسات آینده موکول شد.
Share/Save/Bookmark