علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
کد مطلب: 957
برگزاری جلسات آموزشی مقطع تخصصی
گزارش جامع از مباحث روش در منظومه فکری فرهنگستان
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پیروزمند
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۵
 
در این جلسه، استاد پیروزمند مباحث خود را در سه بخش ارایه دادند: در بخش نخست، فهرستی از جداول و مباحث روشی مطرح شده در فرهنگستان ارایه شد. در ادامه و در بخش دوم، فهرستی از مباحثی که طی آن مباحث روشی فرهنگستان در موضوعات خاصی مورد استفاده گرفتند ارایه شد. در بخش سوم و پایانی جلسه، برخی از تقسیمات سه گانه ی مفهومی و روشی فرهنگستان فهرست شدند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، در نیمسال ششم از اولین دوره تخصصی آموزش فرهنگستان، سلسله مباحثی تحت عنوان «گزارش جامع از مباحث روش در منظومه فکری فرهنگستان» توسط استاد علیرضا پیروزمند ارایه شده است. که گزارش نخستین جلسه از این مباحث در ادامه می آید.***در این جلسه، استاد پیروزمند مباحث خود را در سه بخش ارایه دادند:
در بخش نخست، فهرستی از جداول و مباحث روشی مطرح شده در فرهنگستان ارایه شد. این جداول و مباحث عبارت بودند از:
 روش تکثیر اصطلاحات
 روش تولید تعاریف،
 روش تولید معادله
 روش تولید شاخصه
 جدول مقایسه روش تحقیق(روش تحقیق کتابخانه ای، نظری و میدانی)
 جدول کاربرگ(جدول مهندسی طرح تحقیق)
 جدول چگونگی اسلامی شدن مهندسی توسعه اسلامی
 بانک توسعه اسلامی اطلاعات
 مدیریت شبکه ای تحقیقات
 جدول تنظیم برنامه
 جدول جامعه (البته ذکر شد که این جدول فی حد نفسه بیانگر روش نیست و جدول مواد محسوب می شود)
بررسی جایگاه هر یک از جداول، روابط این جداول با یکدیگر و اهداف هر یک از آنها به جلسات آتی موکول شد.

در ادامه و در بخش دوم، فهرستی از مباحثی که طی آن مباحث روشی فرهنگستان در موضوعات خاصی مورد استفاده گرفتند ارایه شد. مرحوم استاد حسینی پس از به سرانجام رساندن بحث روش معادله و آغاز بحث روش شاخصه، ترجیح دادند که این بحث را در قالب موضوعات خاصی دنبال کنند و مدلی برای آن موضوعات ارایه نمایند. عناوین برخی از جلساتی که به این موضوعات پرداخته شد عبارت بود از:
 مدل تخمینی صنعت
 مدل شبهه شناسی فرهنگی
 مدیریت توسعه فرهنگی
 الگوی ارتباطات و مخابرات
 جهانی شدن فرهنگی
 فرآیند دستیابی به اقتصاد اسلامی
 سیاست های برخورد با قومیت ها و ادیان
پس از ارتحال مرحوم استاد حسینی(ره) نیز فعالیت هایی در این زمینه انجام شد که عبارت بودند از:
 الگوی طبقه بندی موضوعات در مهندسی فرهنگی
 الگوی مهندسی فرهنگی علم
 الگوی مهندسی سازمان
 الگوی گزارش گیری فرهنگی
 الگوی تحول در علوم انسانی
 الگوی تحول حوزه

در بخش سوم و پایانی جلسه، برخی از تقسیمات سه گانه ی مفهومی و روشی فرهنگستان فهرست شدند:
 توسعه، ساختار، کارآیی
 ظرفیت، جهت، عاملیت
 هماهنگی، وسیله، زمینه
 محوری، تصرفی، تبعی
 تأمین، تخصیص، تقویم
 نسبیت عام، نسبیت خاص، نظام شاخصه
 اوصاف، موضوعات، شاخصه
 مفاهیم، اوصاف، موضوعات
 تجزیه، تحلیل، ترکیب
 موضوعاً، موضوعات، آثار
 تجزیه، ترکیب، تقویم
 وصفی، اضافی، برنامه ای
 مسائل، تعاریف، احکام
استاد پیروزمند با تاکید بر این که برخی از این تقسیمات سه گانه، در روند مباحث مرحوم استاد حسینی، دستخوش تغییر و تکامل شده بود، ضرورت انجام پژوهشی جهت جستجوی این موارد را متذکر شدند. توضیح ارتباط بین این تقسیمات روشی با یکدیگر و توضیحی در باب محتوای آنها به جلسات بعد موکول شد.
Share/Save/Bookmark