علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
 
کد مطلب: 757
برگزاری جلسات آموزشی مقطع تخصصی
نظام اصطلاحات
حجت الاسلام حامد بالوییان
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۳
 
پس از دست يافتن به سه عنصر پايه ای اصطلاحات اينک اين سوال مطرح است که چگونه سه مفهوم پايه ای «توسعه، ساختار، کارآيی» تکثير مي يابد در واقع شيوه تکثير يکی از نقاط مهم، جهت وصول به فضاي کهکشانی نظام اصطلاحات می باشد
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، در ترم اول سال تحصیلی 95-96، جلسات متعددی با موضوع «نظام اصطلاحات» از سلسله جلسات آموزشی مقطع تخصصی، توسط حجت الاسلام حامد بالوئیان برگزار گردید.
متن حاضر گزارشی مختصر از این جلسات می باشد.


***


سرفصل های ارائه شده در این جلسات برابر با سرفصل های کتاب «نظام اصطلاحات و روش تکثير اصطلاحات» است که توسط حجت الاسلام بالوییان در سال ۱۳۸۹ تدوين شده است که شامل :

الف ـ بررسی خاستگاه و جايگاه نظام اصطلاحات
ب ـ بررسی مبنای نظام اصطلاحات
ج ـ مفاهيم پايه ای نظام اصطلاحات
د ـ روش تکثير و نظام اصطلاحات

در ادامه سرفصل های چهارگانه به اختصار تبيين می گردد؛

الف ـ بررسی خاستگاه جايگاه نظام اصطلاحات

دستگاه منطقی نظام ولايت با بهره گيری از فلسفه شدن، جريان تغييرات را مديريت می کند تغييرات ياد شده ابتدا در سطح مفهوم سازی می بايد تبلور منطقی داشته باشند. منطق نظام ولايت با استفاده از زبان طبيعی به اين مفهوم سازی همت گمارده، در جريان مفهوم سازی ـ که يکی از مهمترين ارکان هر منطقی به شمار می رود ـ اين سوال مطرح است که چگونه می توان بر اي تغييراتی که از کثرت بيشماری برخوردار و از طرف تغييرات زيادی در حال رخ دادن است که عمر دستگاه به آن نمی رسد، يک فضای مفهومی ايجاد کرد و آيا قرار بر آن است که تک تک مفاهيم ما به ازاء خارجی متناسب با تغييرات داشته باشد يا خير در پاسخ به اين سوالات می توان گفت اولاً قرار بر آن است که نظام مفاهيم پاسخ گوی تمامی تغييرات گذشته، حال، آينده باشد و ثانياً قرار بر آن نيست که تطابق يک به يک با تغييرات باشد اين دو اصل در مفهوم سازی اين گونه تبلور مي يابد که فلسفه شدن عهده دار تغييرات باشد و تغييرات را او بسازد و مديريت کند در واقع عالی ترين سطح تغييرات را بايد فلسفه ای که مديريت شدن را به عهده گرفته خود بسازد تا بتواند تا پايين ترين سطح تغييرات را مديريت نمايد بدين سان بيش از ۷۶۰۰ هزار ميليارد جايگاه فلسفی توسط مفاهيم معرفی می شود که هر مفهومی عهده دار يک جايگاه از اين کهکشان اصطلاحات است در نتيجه با وجود اين فضای فلسفی مفهومی، تمامی تغييرات ما بازاء فلسفی يافته و در اين سطح، جايگاه فلسفی آنها تعيين شده است اين نظام اصطلاحات يک بستر مفهومی برای نظام تعريف و نظام توزين و رکن رکين نسبيت عام مطرح در فلسفه شدن می باشد.


ب ـ بررسی مبناي نظام اصطلاحات

خروجی مباحث فلسفي از «ربط» آغاز شد و به «ولايت» رسيده «اصالت ولايت» که نگاه نهايی در حوزه فلسفه بوده در واقع سيکل تغييرات را در سه عنصر «ولايت، تولی، تصرف» هماهنگ کرده است اين سه حد فلسفی و خروجی مباحث فلسفه شدن مبنا و ورودی فضای منطقی نظام ولايت است در واقع مفهوم سازی با ضرب و تکثير اين سه مفهوم مبنايی صورت می پذيرد چيستی اين سه مفهوم و ويژگی های آن از جمله مباحثی است که ذيل اين بحث بيان شده است.


ج ـ مفاهيم پايه ای نظام اصطلاحات

سه مفهوم «ولايت، تولی، تصرف» توجه به سه بعد اصلی اشياء -که عبارتند از «زمان، مکان، کارآيی»- دارد در اين قسمت بايد تعريف سه عنصر فوق به تبديل سه حد فلسفی پيش گفته به سه گانه «توسعه، ساختار، کارايی» بيانجامد در نتيجه هنگامی که وارد فضای منطقی شويم در قدم اول مبناي فلسفي «ولايت، تولی، تصرف» به سه مفهوم «توسعه، ساختار، کارايی» تبديل شد و زين پس پايه ای قوی و مستحکم براي تکثير ايجاد شده است.
حدود فلسفیابزار تبدیلمفاهیم پایه ای
ولایتزمانتوسعه
تولیمکانساختار
تصرفکارآییکارآیی


د ـ روش تکثير و نظام اصطلاحات

پس از دست يافتن به سه عنصر پايه ای اصطلاحات اينک اين سوال مطرح است که چگونه سه مفهوم پايه ای «توسعه، ساختار، کارآيی» تکثير مي يابد در واقع شيوه تکثير يکی از نقاط مهم، جهت وصول به فضاي کهکشانی نظام اصطلاحات می باشد در پاسخ به اين مهم بايد گفت «عمليات ضرب» بهترين شيوه جهت انعکاس تکثير است البته اين ضرب می بايد با توجه به عنصر «تقوم مفاهيم» صورت پذير تقوم يعنی اين مفاهيم به صورت جدا جدا قدرت معنا دهی ندارند و پيوستگي عميق حاکم بين مفاهيم در ضرب و تکثير مي بايد مشهود باشد در واقع با ملاحظه سه نسبت زماني مکانی و کارآيی بين مفاهيم پايه ای توسعه، ساختار، کارآيی مي بايد در ضرب و تکثير پيش رفته ايم لذا هيچ گاه نسبت زمانی حاکم بر نسبت مکانی در ضرب اينگونه تصوير نشده که محکوم نسبت مکانی واقع شود اين شيوه ضرب نشان از حاکميت جهت در تمامی مسير ضرب و تکثير می کند پس در تکثير عناصر زير مدّ نظر است:

الف ـ عمليات تکثير توسط «ضرب» و سپس «توان» صورت گرفته و عمليات «جمع» به جهت عدم توجه به تمامی نسبت ها استفاده نشده است.

ب ـ اوصاف به صورت متقوم و به هم پيوسته ملاحظه شده اند لذا اجازه نداريم با ايجاد گسستگی به هر شيوه ای ضرب را انجام داد.

ج ـ نسبت های زمانی حاکم بر نسبت های مکانی و نسبت های مکان حاکم بر نسبت های کارايي در جريان ضرب ملاحظه می شوند.

نکته مهم ديگر آنکه اين اصطلاحات متقوم به صورت وصفی و اضافی قابل قرائت هستند که تفصيل آن در مباحث ياد شده بيان شده است.
از تکثير صورت گرفته به «نظام اصطلاحات» دست يافته ايم اصطلاحات ياد شده در دو سطح ۹ تايي و ۲۷ تايی تکثير ابتدايی می يابند در سطح ۹ تايی به اصطلاحات ذيل دست يافته ايم:

                  ظرفيت
توسعه         جهت
                 عامليت

                 محوری
ساختار       تصرفی
                 تبعی

                 هماهنگی
کارآيی        وسيله
                 زمينه

تبيين مفهومی هر يک از اين ۹ اصطلاح با استفاده از سه نسبت «زمان، مکان، کارآيی» و ملاحظه ادبيات عمومي صورت می پذيرد اينک با ضرب اين ۹ اصطلاح به اوّلين نظام مشمول که ۲۷ عنصری است دست می يابيم البته در اين که نظام شامل ۷۶۰۰ ميلياردی چگونه به دست می آيد سه نظر مطرح است که به نظر می رسد شيوه ای مورد تأييد باشد که در ابتدا تمام روابط درونی «توسعه، ساختار، کارآيی» را جداگانه ملاحظه کند و در انتها اصطلاحات تکثير شده اين سه بُعد را هم منعکس ملاحظه کند تفصيل اين بحث در کتاب اصطلاحات و تدريس صورت پذيرفته قابل رصد است لذا به فراخور مجال ياد شد به همين مقدار بسنده نموده و علاقمندان را به منابع ياد شده ارشاد می کنم.
Share/Save/Bookmark