حسین مهدیزاده

سطح4حوزه

فلسفه اصول و فقه حکومتی

ho.mahdizade@gmail.com

 

حسن نوروزی

منطق و روش شناسی

norouzi313@iran.ir

 

علی محمدی

فلسفه شدن اسلامی

 

حامد بالوییان

منطق و روش شناسی

 

محمدرضا کتابی

الگوی اسلامی برنامه ریزی و مدی

 

محمد متقیان

سطح 3 حوزه

فلسفه شدن اسلامی

mmsale313@gmail.com

 

علی میثمی

فلسفه اصول و فقه حکومتی

 

حسن شیخ العراقین زاده

کارشناسی فیزیک/سطح2 حوزه

منطق و روش شناسی

09126007749

hasan.karbala@chmail.ir

 

سیدپیمان غنایی

فلسفه اصول و فقه حکومتی

p.gh.mohsen@gmail.com

 

احمد زنگنه

کارشناسی ارشد فلسفه/سطح3 حوزه

فلسفه شدن اسلامی

azanganehb@gmail.com

 

محسن دنیوی

دانشجوی دکتری فلسفه علم و فن آوری

فلسقه و روش شناسی اسلامی علوم

donyavi1979@gmail.com

 

ابراهیم صادقی

سطح2 حوزه

فلسفه شدن اسلامی

sadeghi8208@gmail.com

 

احمد عابدی

منطق و روش شناسی

 

حسین منسومی

سطح 3 حوزه

فلسفه شدن اسلامی

alazim88@gmail.com

 

علی اصغر نجابت

فلسفه اصول و فقه حکومتی

ali.a.nejabat@gmail.com

 

محمد صالحی

سطح 3 حوزه/ارشد ارتباطات

گروه منظق و روش شناسی

majnoon1401@yahoo.com

 

ابوذر بهاروند احمدی

منطق و روش شناسی

 

محمدحسین علیخانی

منطق و روش شناسی