فرهنگستان علوم اسلامی قم 31 خرداد 1396 ساعت 15:47 http://isaq.ir/vdcakano149nw.5k4.html -------------------------------------------------- عنوان : معرفی نامه علمی -------------------------------------------------- متن : جايگاه مباحث فلسفی در نظام موضوعات فرهنگستان با توجه به روند پژوهشی فرهنگستان علوم اسلامی، مباحث فلسفی از جايگاه مهمی در روند دستيابی به نرم افزارهای علمی و فکری مورد نياز در تمدن سازی و جامعه پردازی اسلامی برخوردار است. البته نوع پرداخت فرهنگستان علوم اسلامی به اين مباحث و کارکردهای مورد نظر از آن تفاوت هايی با ساير تلاش هاي فلسفی رايج دارد که عمدتاً به بحث مهم طبقه بندی علوم باز می گردد. از آنجا که مهم ترين دستاورد فکری فرهنگستان و مبنای دانشی آن در روند توليد علم و معارف جامع اسلامی عبارت است از: فلسفه شدن اسلامی که محور اصلی فعاليت های گروه فلسفه نيز فلسفه نظام ولايت به عنوان رکن اين دستگاه فلسفی است، آشنايی اجمالی با آن در توضيح مأموريت های گروه فلسفه ضروری است. معرفي اجمالي فلسفه شدن اسلامي فلسفه شدن اسلامی، بزرگ ترين ميراث علمي استاد علامه حسينی (ره) است. اهميت فلسفه شدن اسلامی در جغرافيای انديشه حضرت استاد (ره) به حدی است كه به جرأت مي ‏توان گفت اشراف به نظام فكری ايشان، جز از طريق تلقی صحيح و تسلط بر فلسفه شدن اسلامی امكان پذير نيست. در انديشه حضرت استاد (ره)، فلسفه شدن اسلامی تنها ابزاری است كه با تكيه بر آن، انقلاب اسلامی می‏ تواند مرحله انقلاب فرهنگی را به سلامت پشت سر گذاشته و پايه‏ های تمدن نوين اسلامی يا به تعبير ديگر مهندسی توسعه اجتماعی را مبتنی بر اسلام پی‏ ريزی نمايد. فلسفه شدن تلاشی فلسفی در بالاترين و فراگيرترين سطح برای تحليل عام پديده هاست که باتوجه به مزيت هايی که در غايت، موضوع و روش دارد بايد به عنوان جايگزينی جدي برای فلسفه های بودن مورد مداقه قرار گيرد. به منظور روشن شدن اين مطلب لازم است بر روی تفاوت فلسفه های بودن و فلسفه های شدن توضيح اجمالی ارائه شود: ۱. تفاوت غايتِ فلسفه های بودن و فلسفه های شدن غايت فلسفه های بودن عمدتاً تحليل علت تحقق اشياء و توصيف تعين حقايق و تمييز حقايق از وهميات است؛ درحالی كه فلسفه های شدن، غايتی فراتر از اين غايات را می طلبد و از يک سو به تحليل علل ايجاد و توصيف کيفيت تعين موجودات می پردازد و از سوی ديگر